Half Moon in October

Half Moon in October

moon-10-26-09Tonight’s moon, taken a few minutes ago.